Jak nám může behaviorální věda pomoci v boji proti epidemii koronaviru

Donald Low je profesorem praxe ve veřejné politice na Hongkongské univerzitě vědy a techniky a ředitelem univerzitního programu Leadership and Public Policy Executive Education. Originální článek v angličtině vyšel na webu InkstoneNews.

Probíhající nová krize kolem koronaviru COVID-19 je příležitostí se zamyslet nad tím, jak reagujeme na rizika a nejistoty, a také nad tím, jak by vlády měly komunikovat rizika v prostředí nejistoty a neúplných či nedokonalých informací.

Behaviorální vědci již dlouho tvrdí, že lidé často považují za velmi obtížné přemýšlet ve statistických a pravděpodobnostních termínech, a tak zdůraznili řadu způsobů, jakými se odpovědi a chování lidí liší od toho, co předvídají racionální modely volby.

Zvažte tento myšlenkový experiment, který se někdy nazývá „problém Linda“.

Lindě je 31 let, je svobodná, upřímná a velmi bystrá. Vystudovala filosofii. Jako studentka se hluboce zajímala o problémy diskriminace a sociální spravedlnosti a také se účastnila protijaderných demonstrací.

Co je pravděpodobnější?
a) Linda je bankovní úřednice.
b) Linda je bankovní úřednice a je aktivní ve feministickém hnutí.

Studie zjistily, že většina lidí si instinktivně vybere možnost B. Ale introspekce by nám měla ukázat, že možnost B je podmnožinou možnosti A, a proto správnou odpovědí je volba A.

Autory tohoto experimentu je Amos Tversky a Daniel Kahneman, dva nejvýznamnější behaviorální ekonomové. Spolu s dalšími podobnými experimenty to ukazuje, že se obvykle neřídíme pravděpodobnostním ani statistickém myšlení.

Místo toho se spoléháme na stereotypy a příběhy čerpané z našich vzpomínek, našich vlastních instinktů a našich emocionálních reakcí – známých jako „afektivní heuristika“.

Ale ty jsou často nespolehlivé, zejména v nových a neznámých situacích. Pokud také vědecká nebo technická analýza není v souladu s našimi emotivními reakcemi, instinkty nebo subjektivními hodnotami, tak máme tendenci technickou analýzu odmítat, a dokonce hledat způsoby, jak ji zdiskreditovat.

Kahneman použil experiment s Lindou k ilustraci heuristiky dostupnosti, což je mentální zkratka, kterou používáme k prosazování první myšlenky, která nás napadne při rozhodování se či hodnocení. Tato heuristika předpovídá, že vytváříme úplnější a konzistentní příběhy založené na omezených dostupných informacích.

V tomto případě je představa, že Linda je pouze bankovní úřednicí, stěží dobrým nebo konzistentním příběhem založeným na tom, co o ní víme. Jako aktivní žena ve feministickém hnutí vytváří tato informace lepší a důslednější příběh – proto jsme instinktivně přitahováni k možnosti B. Pro ilustraci tohoto bodu zvažte, jak byste odpověděli na otázku, kdyby vám nebylo řečeno, že „Linda je svobodná, upřímná a hluboce se zapojuje do sociálních otázek.“

Při volbě možnosti A byste neměli žádné problémy. V tomto případě by poskytnutí více informací – zejména irelevantních – vedlo k horšímu rozhodování.

Jak to tedy souvisí s koronaviry a způsobem, jakým lidé přemýšlí o rizicích nového infekčního onemocnění?

Zaprvé, lidé mají tendenci nedostatečně reagovat před vypuknutím nové infekční choroby a nadměrně reagovat při vypuknutí epidemie: před vypuknutím jsou spokojeni a během vypuknutí se bojí až příliš.

Není to tím, že lidé jsou iracionální. Souvisí to se skutečností, že před krizí jsou rizika infekční choroby podceňována, protože nejsou tak význačná.

V tomto ohledu máme sklon dívat se na rizika epidemie dříve, než k nim došlo, stejným způsobem jako na rizika změny klimatu: oba typy rizik jsou systematicky podceňovány, protože jejich dopady jsou vzdálené a nepociťujeme je okamžitě.

Toto kognitivní zkreslení vede k pravděpodobnému zanedbávání, krátkozrakosti ohledně katastrof a naivnímu optimismu, že pokud dojde k epidemii, tak bychom měli mít k jejímu řešení vládní, lékařská nebo technologická řešení.

Když dojde k epidemii, rizika nákazy se najednou stanou v myslích lidí velmi důležitá a mohou na ni reagovat s vyšší dávkou strachu, který není úměrný skutečným rizikům nebo následcích nemoci.

Zatímco lidé si na začátku každé chřipkové sezóny samy stěžují na, a dokonce ignorují, varování zdravotnických orgánů, jejich duševní energie se nyní příliš zaměřuje na nejdůležitější problém dne.

Vláda by měla spíše uznat obavy lidí a vcítit se do nich, než je ignorovat.

Vládní prohlášení o válce proti „smrtícímu“ viru, mediální zprávy o rostoucím počtu infikovaných a mrtvých lidí a nástroje 21. století k rychlejšímu sdílení emocí, kterými jsou sociální sítě, společně produkují větší strach a narušují ekonomiku, než jak naznačují skutečná rizika nemoci.

Nejistota v raných stádiích krize, ohledně toho, jak nakažlivá a smrtelná je nemoc, také hraje velkou roli při vytváření samoposilujícího cyklu strachu.

Zadruhé, při úvahách o tom, jak by se mohla vyvíjet budoucnost, spoléháme na náš selektivní a náchylný paměťový systém.

Existuje pro to biologický základ: části mozku, které se zabývají pamětí, jsou ty samé části, které nám pomáhají vytvářet představy o budoucnosti.

Co to má společného se současnou krizí? Všechno. Protože ve východní Asii lidé silně čerpají ze svých traumatických vzpomínek na epidemii těžkého akutního respiračního syndromu (SARS) z roku 2003, aby si představili, jak špatná by mohla být současná epidemie.

SARS byl mytologizován jako hrozná pandemie. Byla to krize, která byla uložena do vzpomínek většiny východoasijských společností tak, že všechno, co připomíná SARS, tak vyvolává stejné reakce strachu a paniky.

Jak Dr. David Baltimore, nositel Nobelovy ceny za medicínu, během krize SARS poznamenal: „Lidé zjevně na to reagovali s takovou úrovní strachu, která není úměrná velikosti problému.“

Podle pandemických standardů nebyl SARS tak nakažlivý nebo smrtící. Na celém světě bylo nakaženo více než 8 000 lidí a byla mírně vysoká úmrtnost: z infikovaných zemřelo kolem 9 % (nebo téměř 800 lidí).

Ve srovnání se španělskou chřipkou z roku 1919, která podle vědců zabila 50–100 milionů lidí na celém světě, virem Ebola, HIV a epidemií prasečí chřipky H1N1 z let 2009–2010, která zabila 245 000 lidí na celém světě, chorobnost a úmrtnost SARS byla skromná.

Každý rok umírá na pneumonii mnohem více lidí v Hongkongu nebo Singapuru, než je počet lidí, které SARS zabil v obou těchto městech.

Zatřetí, Kahnemanova prospektová teorie předpovídá, že lidé reagují na události s nízkou pravděpodobností ztráty, jako je nízké riziko úmrtí na koronavirus, s velkým strachem a averzí k riziku – větším, než by předepisovalo racionální uvažování.

To znamená, že lidé jsou ochotni zaplatit velmi vysokou cenu, aby se tomuto nízkému riziku vyhnuli nebo aby ho eliminovali, velmi podobně jako u lidí platících vysoké částky za pojištění proti nízkorizikovým katastrofickým událostem – zejména poté, co k nějaké takové události dojde. To může být také důvod, proč jsou společnosti ochotny snášet obrovské náklady na pokusy k potlačení nového koronaviru.

Začtvrté, z evolučního hlediska jsme nastaveni mít strach ze zvířat, která způsobují smrt a nemoc – jako jsou hadi, krysy, pavouci a netopýři – ačkoli počet úmrtí, který mají za následek, je mnohem nižší než u moderních zabijáků, jako jsou motorová vozidla a zbraně.

(Toto je jeden z mnoha příkladů toho, jak se náš mozek nevyvíjí stejně rychle jako technologie.)

Je proto větší pravděpodobnost, že budeme přehnaně a emocionálně reagovat na choroby přenášeným zvířaty než k rizikům, která představují zbraně a auta, i když ty mají dnes za následek mnohem větší počet úmrtí.

Zapáté, vždy existuje sociální prvek, jak reagujeme na nová infekční onemocnění.

Epidemie má daleko od individuální maximalizace užitku, kterou nalézáme ve standardních učebnicích ekonomie, ale odhaluje, že naše chování je spíše výsledkem sociálních norem a přesvědčení a našeho davového chování (neboli stádního chování), než individuálního vyhodnocení rizik a analýz nákladů a přínosů. To vedlo k panickému nákupu roušek, a dokonce i toaletního papíru.

Co tyto poznatky o chování naznačují ohledně toho, jak by vlády měly komunikovat rizika v prostředí nejistoty a neúplných informací?

Vlády by obecně neměly vnímat nebo líčit obavy a emoce lidí jako nerozumné.

Psychologické reakce lidí – i když jsou poháněny spíše emocemi než fakty a statistickým odůvodnění – jsou produktem naší evoluce.

Není reálné ani možné bojovat proti evoluci vyvíjenou po staletí, zejména s ohledem na nejistotu v takových situacích a reálnou pravděpodobností, že se fakta mohou změnit. Místo toho by vlády měly mít spíše pochopení ohledně obav lidí, a nikoliv je ignorovat.

Vláda by také měla být otevřená ohledně toho, co o nemoci ví a neví, a měla by tuto nejistotu komunikovat a sdílet s veřejností.

Všechno tohle je obtížné, zejména pro hongkongskou vládu, která trpí nedostatkem důvěry obyvatelstva. Ale alternativní strategie snažit se uklidnit veřejnost snižováním rizika pandemie bude mít pravděpodobněji za následek ještě větší nedůvěru, zejména když se takové tvrzení ukáže později jako špatné.

Uznání a vcítění se do strachu lidí také znamená, že spíše než snažit se odstranit strach úplně, by vlády měly říci svým lidem, co mají očekávat a co by měli dělat.

To je zvláště důležité vzhledem k tomu, že tato krize může trvat pár měsíců; může se to dokonce také opakovat. V případě SARS měly vlády v regionu štěstí. Tato nemoc zmizela během teplých měsíců a v následujícím chřipkovém období se už nikdy nevrátila.

Takové štěstí nemusíme mít u COVID-19.

Na druhé straně se zdá, že zatímco tento koronavirus se přenáší snadněji než SARS, tak je mnohem méně fatální. V celé Číně se úmrtnost pohybuje kolem 2 %; mimo Wu-chan a Chu-pej je úmrtnost pod 0,2 %. Kromě toho byla většina lidí, kteří na virus zemřeli, starší 60 let nebo již trpěli chronickým onemocněním.

Rostoucí počet infekcí v kombinaci s relativně nízkou úmrtností ukazuje na reálnou možnost, že čínská strategie zamezení šíření na základě zkušeností se SARS nemusí fungovat.

Ale pokud ano, tak může nakonec přejít ze strategie zamezení šíření na strategii zmírnění dopadů onemocnění.

Zmírnění by znamenalo zaměřit úsilí zdravotnického systému na snížení míry úmrtnosti s vědomím, že by se v komunitě šířil virus.

Pokud by to udělala Čína, tak je těžké si představit, že by Hongkong dokázal vydržet se strategií zamezení šíření. Nejedná se o fatalistický nebo porážkový postoj; je to prostě uznání faktu, že zamezování šíření nefunguje, že jsme SARS překonali částečně proto, že jsme měli štěstí díky epidemiologickým charakteristikám – SARS nebyl tak nakažlivý a pacienti byli infekční až poté, co projevili příznaky – a přiznání, že náklady na zamezení šíření a jeho narušení každodenního života jsou prostě příliš vysoká ve srovnání s tím, čeho může dosáhnout.

Rozhodnutí o přechodu z omezení na zmírnění může být velmi nepopulární. S čím menší důvěrou vláda vládne, tím déle musí vydržet se strategií zamezení šíření a tím vyšší je ekonomická cena, kterou musí zaplatit.

Mnoho lidí také požaduje, aby jejich vlády přijaly, nebo se tak prezentovaly, že přijmou nejpřísnější a nejagresivnější opatření k omezení, i když tato opatření nefungují. Zaměřují se na ztráty – infekce a úmrtí – kterým bylo zabráněno v důsledku zadržování, přičemž ignorují potenciálně mnohem větší ztráty jiných více převládajících zdravotních stavů, které nejsou léčeny v důsledku odklonění zdrojů zdravotní péče za účelem řešení nového koronaviru, ztrátám v ekonomické produkci a narušení běžného života.

Je ještě příliš brzy na to prohlašovat, že strategie zamezení šíření v Číně selhala. V tuto chvíli by každý úředník, který se odváží říci „naučme se žít s tímto virem“, byl vyhnán vystrašeným davem.

Přestože ještě nenastala chvíle prohlašovat, že izolace selhala, není příliš brzy na to, aby vlády začaly plánovat zmírňování a připravovaly na to své obyvatelstvo.

Začíná to komunikací možností, že na rozdíl od SARS tento nový koronavirus jen tak nezmizí a že musíme přemýšlet o tom, jak budeme vést své životy co možná nejnormálněji – a přitom přijímali preventivní opatření v oblasti veřejného zdraví a osobní hygieny, aby se minimalizovalo šíření tohoto virus – s vědomím, že virus nemůže být nikdy eliminován.

Stručně řečeno, vlády možná budou muset začít komunikovat, že tento nový koronavirus je tu, a zůstane s námi, že to není stejné jako SARS, ale mnohem více jako H1N1, a že se mu stejně tak musíme přizpůsobit.

Zdroj úvodní fotografie: Pixabay

Honza Marcinek
Honza Marcinek

Zkoumám průsečík mezi lidským chováním a kulturou, abych odhalil pravdu o značkách a jejich postavení na trhu. Účelem webu Insight.cz je inspirovat kreativní myšlení, které firmám pomůže vytyčit jedinečnou roli, aby se mohly spojit s lidmi a vytvářet smysluplný dopad na svět okolo nás.

Articles: 3766